Nasza wspólnota jest jedną z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów brązowych) w Polsce. Początki naszej obecności na ziemiach polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył franciszkański zakonnik: św. Jan Kapistran. Na krakowskim rynku głosił on płomienne kazania, które gromadziły tłumy słuchaczy. Jak podają historycy, Jan Kapistran ogromne rzesze ludzi przyciągał nie tylko swym talentem kaznodziejskim, dzięki któremu w sposób jasny i zjednujący serca słuchaczy przekazywał naukę Ewangelii, ale także przykładem życia autentycznie chrześcijańskiego.

Wielu młodych ludzi urzeczonych postacią franciszkańskiego kaznodziei, zapragnęło jak on poświęcić swoje życie Bogu w zakonie Biedaczyny z Asyżu. Dla nich właśnie u stóp Wawelu, Jan Kapistran założył klasztor pod wezwaniem innego świętego franciszkanina: świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd właśnie jego mieszkańców – dla odróżnienia od franciszkanów konwentualnych, którzy mieli już klasztor w Krakowie – zaczęto nazywać nie franciszkanami, ale „braćmi od świętego Bernardyna”, a z czasem po prostu bernardynami. Nazwa ta tak przylgnęła do zakonników, że stała się nieodłączna. Na stałe zapisała się w historii Polski, w literaturze, czy nazewnictwie ulic.

Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.

Hasło: POKÓJ I DOBRO!

Najbardziej znani święci: Franciszek Asyżu, Antoni z Padwy

Święci z naszej Prowincji: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Gielniowa, sługa Boży Rafał z Proszowic, bł. Anastazy Pankiewicz

Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest na 109 Prowincji. Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie istniejących. Zakon posiada 2674 domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi 2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9 arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.). W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu. Bracia naszej Prowincji pracują w 27 klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę duszpasterską we Włoszech, w Niemczech, w Belgii, w Argentynie, w Demokratycznej Republice Kongo i w Mauritius.

  • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której braci pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek.
  • Bracia jako naśladowcy św. Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.
  • Ożywieni miłością każdego do człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Zakon nasz tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bez święceń (bracia). Na mocy ślubów zakonnych wszyscy braci są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń.